It looks like you are visiting our website from within the U.S.

The securities mentioned on this website are not being offered, and will not be sold, within the United States or to, or for the account or benefit of, any U.S. person. Hence, we cannot grant access.

If you are not accessing the website from within the U.S., please contact us for support.
In order to investigate the issue, please provide your geographical location and the time when you tried to access this website.

  • Netherland: 0800 - 0221864 / infomarkets@gs.com
  • Belgium: 0800 - 81963 / infomarkets@gs.com
  • Germany: 0800 - 6746367 / zertifikate@gs.com
  • Switzerland: 044 - 2241144 / swisswarrants@gs.com

1.  S Yönetmeliği. Bu web sayfasında adı geçen yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetleri ("Varantlar") Amerika Birleşik Devletleri içinde veya herhangi bir ABD kişisi hesabına veya yararına teklif edilmeyecek ve satılmayacaktır. ABD kişisi terimi, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Yasası kapsamında S Yönetmeliğinde tanımlanan anlama sahip olacaktır ve diğer unsurların yanı sıra ABD'de ikamet edenler ile ABD şirketlerini ve ortaklıklarını içerir.

2. Yetkili kullanıcılar. Bu web sitesi yalnızca Türkiye'de ikamet eden kişiler ("Kullanıcılar" veya "Siz") tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, gelecekte söz konusu ülkede artık ikamet etmeyecekse, bu web sitesini artık kullanmayacağını taahhüt eder.

3. Bilgi sağlanması konusunda sözleşme olmaması. Bu web sitesinin kullanımı, Goldman Sachs International (bağlı şirketler dahil olmak üzere, "Goldman Sachs") ile bu Kullanım Koşullarının ötesine geçen bir sözleşme ilişkisi oluşturmaz. Sonuç olarak, Goldman Sachs ve Kullanıcı arasında hiçbir müşteri ilişkisi kurulmayacaktır. Özellikle, bu web sitesinde sunulan bilgiler, Goldman Sachs International tarafından ödeme karşılığı veya ücretsiz bilgi sağlanması için bir anlaşma yapma teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu web sitesini ziyaret ederek veya burada yer alan bilgileri alarak, Goldman Sachs International ve Kullanıcı arasında bilgi sağlanması konusunda herhangi bir sözleşme kurulmuş olmayacaktır.

4. Bilginin niteliği, doğruluğu, güncelliği, kullanılabilirliği ve eksiksiz olması ile ilgili hiçbir garanti olmaması. Bu web sitesinin sürdürülmesi veya içeriği veya bu web sitesinde bulunan telefon numarası aracılığıyla sunulan diğer hizmetler, Goldman Sachs adına Kullanıcılara karşı herhangi bir yükümlülük oluşturmamaktadır. Bu web sitesi, Goldman Sachs'ın güvenilir olduğunu düşündüğü bilgilere dayansa ve Goldman Sachs bu bilgileri güncel tutmaya çalışsa da, Goldman Sachs, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları (i) bir Kullanıcının bu web sitesi aracılığıyla sunulan bilgilere duyduğu güven, (ii) bu web sitesinde virüsler, kusurlar veya herhangi bir işlevsel eksiklik veya (iii) bu web sitesine yetkisiz erişim ile ilgili, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, neticesel veya cezai zararlar veya bu web sitesinde yer alan bilgilerle ilgili kar kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (sözleşmesel olmayan sorumluluklar dahil) herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Özellikle, Goldman Sachs, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları (a) bu web sitesindeki verilerin ve diğer bilgilerin kalitesi, doğruluğu, güncelliği, kullanılabilirliği ve eksiksizliğini, (b) belirlenen limit ve eşiklere ulaşılmasına ilişkin olarak zamanında ve doğru bildirimde bulunulacağını, (c) bilgi verilmesinin veya güncellenmesinin ileride devam etmesini, (d) Varantların yatırımcı için uygunluğu ve yerindeliğini, (e) Varantlara yapılan yatırımın muhasebe ve vergi sonuçlarını ve (f) Varantların gelecekteki performansını garanti etmez. Goldman Sachs bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar, yukarıdaki (a) - (f) maddeleri dikkate alarak bu web sitesinde bulunan bilgileri ve diğer içerikleri değerlendirmekten sorumludur. Yatırımcılar Varantlara veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmadan önce tüm riskleri dikkatlice tartmalı ve bağımsız bir finansal danışmana danışmalı ve Varantlardaki herhangi bir yatırımla ilgili (gerekli ve uygun olduğunda) hukuk, muhasebe, vergi ve diğer tavsiyeleri almalıdır.

Bu web sitesinde gösterilen değerler ve fiyatlar, bir işlemin boyutunu hesaba katmaz, bir diğer ifadeyle, belirli bir işlemin boyutu farklı değerlere veya fiyatlara yol açabilir. Ayrıca, bir Kullanıcının belirli bir Varantı satın almak veya satmak istediği sırada piyasada bulunan değer veya fiyata karşılık gelmeyebilirler.

5. Teklif ve satın almaya davet olmaması. Bu web sitesi yalnızca Kullanıcının bilgisi için olup, herhangi bir Goldman Sachs Varantı satın almak veya satmak için bir davet veya teklif teşkil etmez. Yatırımcılar, bu web sitesinde açıklanan Varantları doğrudan Goldman Sachs'tan satın alamaz veya satamaz, yalnızca kendi yatırım kurumları aracılığıyla satın alabilir veya satabilir.

6. Tavsiye olmaması, telefon numarası. Bu web sitesindeki bilgiler ile bu web sitesinde bulunan telefon numarasını arayarak aldığınız bilgiler yatırım, vergi veya diğer konularda tavsiye içermez. Söz konusu bilgiler, yatırım hedefleri ve risk iştahı ile ilgili olarak Kullanıcının özel durumunu dikkate almamaktadır. Söz konusu bilgiler, satın alma kararı verilmeden önce her bir durumda gerekli olan yatırım kuruluşu veya diğer vergi ve finans danışmanları tarafından sağlanan tavsiyelerin yerine geçmezler.

7. Finansal analiz olmaması. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler, (AB) 2017/565 Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “yatırım araştırması” niteliği taşımamakta olup, yatırım araştırmasının bağımsızlığını teşvik etmek için yasal gereklilikleri karşılamamaktadır ve yatırım araştırmasının yayılması öncesinde işlem yapma konusunda herhangi bir yasağa tabi değildir. Söz konusu bilgiler, Goldman Sachs tarafından yayınlanan finansal araç ve ihraççı (araştırma) analizlerinden farklı olabilirler.

8. Riskler. Menkul kıymetlerin satın alınmasına bağlı finansal riskler bulunmaktadır. Olumsuz koşullar altında, ihraççıya veya ürüne özgü riskler gerçekleşebilir ve yatırılan sermayenin tamamen kaybına yol açabilir. İhraççıya özel veya ürünle ilgili özel riskler hakkında açıklamalar için lütfen ilgili temel bilgiler belgesini (bkz. "Temel Bilgiler Dokümanı") ve izahnameyi (ihraççı bilgi notu, sermaye piyasası aracı notu ve özetten oluşan "İzahname") inceleyin.

9. Fiyat bilgisi. Bu web sitesinde yer alan fiyat bilgileri genel olarak Borsa İstanbul A.Ş.'den alınmakta olup, Goldman Sachs tarafından da hesaplanabilmektedir. Varantların veya dayanakların cari fiyatları, ilgili borsaların veya ilgili finansal bilgi sağlayıcılarının düzenlemeleri nedeniyle bir zaman gecikmesi ile görüntülenebilir. Daha fazla fiyat bilgisi, özellikle dayanağın önceki performansına ilişkin bilgiler, sermaye piyasası araç notunda belirtilen ilgili menkul kıymete yapılan referanslarda bulunabilir (bkz. “İzahname”). Geçmiş performanslar, dayanak veya Varantların gelecekteki performansının güvenilir bir göstergesi değildir. Goldman Sachs'ın fiyat bilgilerinin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu fiyat bilgilerinin herhangi bir zamanda düzeltilebileceğini lütfen unutmayın.

10. Getiri göstergeleri. Bonus veya maksimum getiri gibi tüm getiri göstergeleri, oluşan maliyetleri hesaba katmayan brüt getirilerdir. Uygulamada yatırımcılar için getiriyi azaltan maliyetler doğabilir. Bunlar, örnek olarak depo ve işlem maliyetlerini içermektedir. Net getiri üzerindeki etkinin ne kadar büyük olacağı, yatırım toplamına ve ilgili yatırımcı için oluşan fiili maliyetlere bağlıdır.

11. Temel Bilgiler Dokümanı. Çoğu ürün için hazırlanmış olan temel bilgiler dokümanları, işbu web sitesinde ilgili menkul kıymet verileri altında bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin mevcut olmadığı hallerde, söz konusu ürünlerin halihazırda bireysel müşterilere satılma amacı bulunmamaktadır.

12. İzahname. Bu web sitesinde açıklanan Varantları satın almayı düşünen Kullanıcılar, Varantları satın almadan önce, Varantların özellikleri ve bu Varantlarla ilişkili riskler açısından zaman zaman tadil edilen ihraççı bilgi dokümanını, sermaye piyasası aracı notunu ve özeti (birlikte "İzahname") incelemelidir. İzahname, Goldman Sachs International veya Ünlü Menkul Değerler A.Ş. merkezlerinde basılı olarak ücretsiz olarak temin edilebilir veya elektronik ortamda infomarkets@gs.com adresinden talep edilebilir. Ayrıca, Varantlar için İzahname, bu web sitesindeki ilgili ürünün detay sayfasından indirilebilir. İlgili ürünün detay sayfasına, bu web sitesinin üst kısmındaki arama çubuğuna menkul kıymetin ilgili menkul kıymet kimlik numarası (WKN veya ISIN) girilerek erişilebilir. Bu web sitesinde bulunan bilgilerden hiçbir hak doğmamakta olup, bu web sitesinde bulunan tüm bilgiler, ilgili İzahname ve Temel Bilgiler Dokümanı ile bağlantılı olarak her zaman okunmalıdır.

13. Çıkar çatışmaları. Goldman Sachs, zaman zaman menkul kıymetler, emtialar, vadeli işlemler veya riskten korunma opsiyonları ve bu menkul kıymetlerle aynı veya bunlarla ilişkili diğer amaçlar için pozisyonları (uzun veya kısa) satın alabilecek, satabilecek veya tutabilecektir. Bunun Varantların değeri üzerinde bir etkisi olabilir. Goldman Sachs ayrıca bir hesaplama kuruluşu veya dayanakların sponsoru olabilir ve bu nedenle Varantların değerini etkileyen kararlar verebilir.

14. GS tarafından yapılan komisyon ödemeleri. Goldman Sachs'ın bir Varantın dağıtımıyla bağlantılı olarak dağıtım ortaklarına komisyon ödemesi mümkündür. Bu tür komisyon ödemeleri, yatırımcının gelir elde etme kabiliyetini etkiler. Komisyon ödemeleri yapılırsa, bu komisyon ödemelerinin tutarına ilişkin bilgileri sermaye piyasası araç notunda bulabilirsiniz (ayrıca bkz. “İzahname”).

15. Bağlantılar. Bu web sitesi, web sitelerine ("Siteler") "bağlantılar" içerebilir. Böyle bir bağlantıya tıklarsanız, Goldman Sachs'tan bağımsız olarak üçüncü bir şahıs tarafından finanse edilen ve sürdürülen harici bir Siteye erişirsiniz. Goldman Sachs, bu tür bağlantıları yalnızca diğer Siteleri bulmanızda size kolaylık sağlamak amacıyla sağlar. Goldman Sachs, bu tür Sitelerdeki bilgileri, yazılımları veya ürünleri içerik veya teknoloji açısından araştırmamış, analiz etmemiştir veya gözden geçirmemiştir. Bu çerçevede, Goldman Sachs, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları, bu tür Sitelerin içeriğinin kalitesi, doğruluğu, güncelliği, kullanılabilirliği ve eksiksizliği hakkında hiçbir beyan ve sorumluluk veya (sözleşme dışı sorumluluk dahil) yükümlülük kabul etmemektedir. Ayrıca, Goldman Sachs, yöneticileri, çalışanları veya danışmanları, (i) bu tür Sitelerin kullanımı veya kullanılamaması ve (ii) bu tür Sitelerde bulunabilecek herhangi bir teknik hata veya virüslerden doğan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, neticesel veya cezai zararlar veya kar kaybı dahil olmak üzere herhangi bir hasar türü için hiçbir sorumluluk veya (sözleşme dışı sorumluluk dahil) yükümlülük kabul etmez. Goldman Sachs'ın bağlantıyı sağladığı gerçeği, Goldman Sachs tarafından bu tür Sitelerin içeriği, sahipleri veya bunlardan sorumlu kişiler için bir davet, tavsiye, öneri veya onay oluşturmaz.

16. İçerik ve düzen hakları. Dayanak yazılım da dahil olmak üzere web sitesinin içeriği ve düzeni telif hakkı ve diğer yollarla korunmaktadır. Goldman Sachs'ın yazılı izni olmadan web sitesinin kamusal veya ticari amaçlarla (tamamen veya kısmen) çoğaltılması, iletilmesi, değiştirilmesi, bağlanması veya kullanılması yasaktır. Bu web sitesinin indirilmesine ve kopyalanmasına yalnızca özel, ticari olmayan kullanım için izin verilir ve üçüncü şahıslara aktarılamaz.

17. Satış kısıtlamaları. Kullanıcı, açıklanmış olan satış kısıtlamalarına uymayı taahhüt eder.

18. Yayınların değiştirilmesi ve askıya alınması, güncelleme olmaması. Goldman Sachs, bu web sitesinin yayınını veya sunulan hizmetler de dahil olmak üzere web sitesinin tüm işleyişini, web sitesi kullanılarak erişilebilen tüm bilgileri, özellikleri ve işlevleri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, silme ve geçici olarak askıya alma hakkını açıkça saklı tutar. Goldman Sachs, Varantların ihracı için geçerli olan düzenlemelerde aksi açıkça belirtilmedikçe, bu web sitesinde sunulan bilgileri güncellemek veya güncel tutmak zorunda değildir.

19. Bu Kullanım Koşullarının tadili veya değiştirilmesi. Goldman Sachs, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda tadil etme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Kullanım Koşullarının periyodik olarak incelenmesinden Kullanıcı sorumludur.

20. Uygulanacak Hukuk. Milletlerarası özel hukuk kuralları hariç olmak üzere,  bu Kullanım Koşulları için Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

21. Diğer. Bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü iddia, ihtilaf veya anlaşmazlık münhasıran İstanbul (Çağlayan) mahkemelerine ve İcra Daireleri nezdinde incelenecektir.

27/10/2021

Aksi belirtilmedikçe Goldman Sachs ürünlerinin veri kaynağı, Goldman Sachs'tır.
Dil: tr | en
İletişim Hattı: 444 6096
Version: 0.9.23